TCTD là gì? Ý nghĩa của từ tctd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

TCTD là gì? Ý nghĩa của từ tctd

TCTD là gì ?

TCTD là “Tổ chức tín dụng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TCTD

TCTD có nghĩa “Tổ chức tín dụng”.

TCTD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCTD là “Tổ chức tín dụng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TCTD:
+ MTTQ: Mặt trận Tổ quốc.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ DD: Dân dụng.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ TCCS: Tổ chức cơ sở.
+ THS: Tín hiệu số.
+ GCNQSD: Giấy chứng nhận quyền sử dụng.
+ HĐCD: Hội đồng chức danh.
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ QSDĐ: Quyền sử dụng đất.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ TPCN: Thực phẩm chức năng.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
...

Post Top Ad