NVH là gì? Ý nghĩa của từ nvh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

NVH là gì? Ý nghĩa của từ nvh

NVH là gì ?

NVH là “Nhà văn hóa” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NVH

NVH có nghĩa “Nhà văn hóa”.

NVH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NVH là “Nhà văn hóa”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NVH:
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ NN: Nhà nước.
+ NXB: Nhà xuất bản.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ BTVH: Bổ túc văn hóa.
+ XHH: Xã hội hóa.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ QCGNHH: Quy chế ghi nhãn hàng hóa.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ VP: Văn phòng.
+ CNH: Công nghiệp hóa.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
...

Post Top Ad