NV2 là gì? Ý nghĩa của từ nv2 - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 28 tháng 10, 2020

NV2 là gì? Ý nghĩa của từ nv2

NV2 là gì ?

NV2 là “Nguyện vọng 2” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NV2

NV2 có nghĩa “Nguyện vọng 2”.

NV2 là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NV2 là “Nguyện vọng 2”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NV2:
+ NV3: Nguyện vọng 3.
+ KV2: Khu vực 2.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ NV1: Nguyện vọng 1.
+ TNT: Tình nguyện trẻ.
...

Post Top Ad