NXBKHXH là gì? Ý nghĩa của từ nxbkhxh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

NXBKHXH là gì? Ý nghĩa của từ nxbkhxh

NXBKHXH là gì ?

NXBKHXH là “Nhà xuất bản Khoa học Xã hội” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NXBKHXH

NXBKHXH có nghĩa “Nhà xuất bản Khoa học Xã hội”.

NXBKHXH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NXBKHXH là “Nhà xuất bản Khoa học Xã hội”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NXBKHXH:
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ GHPGVN: Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ ĐHBC: Đại học bán công.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ TTXH: Trật tự xã hội.
+ TĐBKVN: Từ điển bách khoa Việt Nam.
+ : Hội đồng.
+ ĐHCĐ: Đại hội cổ đông.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ SXH: Sốt xuất huyết.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ NXB: Nhà xuất bản.
+ HB: Học bổng.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ ĐHBKHN: Đại học Bách khoa Hà Nội.
+ TX: Thị xã.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ KBNN: Kho bạc Nhà nước.
+ XH: Xã hội.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ HS: Học sinh.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ TTXVN: Thông tấn xã Việt Nam.
...

Post Top Ad