NXBTN là gì? Ý nghĩa của từ nxbtn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

NXBTN là gì? Ý nghĩa của từ nxbtn

NXBTN là gì ?

NXBTN là “Nhà xuất bản Tự nhiên” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NXBTN

NXBTN có nghĩa “Nhà xuất bản Tự nhiên”.

NXBTN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NXBTN là “Nhà xuất bản Tự nhiên”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NXBTN:
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
+ NTK: Nhà thiết kế.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ TNTN: Tài nguyên thiên nhiên.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ ATTT: An toàn trật tự.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ ATTTGT: An toàn trật tự giao thông.
+ ĐTXDCB: Đầu tư xây dựng cơ bản.
+ XNK: Xuất nhập khẩu.
+ XDCB: Xây dựng cơ bản.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ XKLĐ: Xuất khẩu lao động.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
...

Post Top Ad