SĐH là gì? Ý nghĩa của từ sđh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Tư, 14 tháng 10, 2020

SĐH là gì? Ý nghĩa của từ sđh

SĐH là gì ?

SĐH là “Sau đại học” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SĐH

SĐH có nghĩa “Sau đại học”.

SĐH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SĐH là “Sau đại học”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SĐH:
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ HB: Học bổng.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ HK: Học kỳ.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ PCGDTH: Phổ cập giáo dục tiểu học.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ ĐHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ TH: Trung học.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ ĐD: Đại diện.
+ HS: Học sinh.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ HSG: Học sinh giỏi.
...

Post Top Ad