PCBTH là gì? Ý nghĩa của từ pcbth - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 10 tháng 10, 2020

PCBTH là gì? Ý nghĩa của từ pcbth

PCBTH là gì ?

PCBTH là “Phổ cập bậc trung học” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PCBTH

PCBTH có nghĩa “Phổ cập bậc trung học”.

PCBTH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCBTH là “Phổ cập bậc trung học”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PCBTH:
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ DHS: Du học sinh.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ SĐH: Sau đại học.
+ TH: Trung học.
+ TW: Trung ương.
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ KHTN: Khoa học tự nhiên.
+ GVTH: Giáo viên tiểu học.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ KHLS: Khoa học lịch sử.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ TT: Trung tâm.
+ TTDVVL: Trung tâm dịch vụ việc làm.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ LHS: Lưu học sinh.
...

Post Top Ad