QBLTD là gì? Ý nghĩa của từ qbltd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

QBLTD là gì? Ý nghĩa của từ qbltd

QBLTD là gì ?

QBLTD là “Quĩ bảo lãnh tín dụng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QBLTD

QBLTD có nghĩa “Quĩ bảo lãnh tín dụng”.

QBLTD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QBLTD là “Quĩ bảo lãnh tín dụng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QBLTD:
+ SD: Sử dụng.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ BHV: Bảo hành vàng.
+ BT: Bảo trì.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ BHYT: Bảo hiểm y tế.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ GCNQSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ MBH: Mũ bảo hiểm.
+ GCNQSD: Giấy chứng nhận quyền sử dụng.
+ DD: Dân dụng.
+ BHXH: Bảo hiểm xã hội.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
...

Post Top Ad