QLD là gì? Ý nghĩa của từ qld - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

QLD là gì? Ý nghĩa của từ qld

QLD là gì ?

QLD là “Quản lý dược” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ QLD

QLD có nghĩa “Quản lý dược”.

QLD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng QLD là “Quản lý dược”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến QLD:
+ QLDA: Quản lý dự án.
+ BXL: Bộ xử lý.
+ QLTT: Quản lý thị trường.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ HĐQT: Hội đồng quản trị.
+ QTKD: Quản trị kinh doanh.
+ QLĐT: Quản lý đào tạo.
+ TTQLKT: Trật tự quản lý kinh tế.
...

Post Top Ad