SH là gì? Ý nghĩa của từ sh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

SH là gì? Ý nghĩa của từ sh

SH là gì ?

SH là “Sinh hoạt” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SH

SH có nghĩa “Sinh hoạt”.

SH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SH là “Sinh hoạt”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SH:
+ SN: Sinh nhật.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
+ HS: Học sinh.
+ SN: Sinh ngày.
+ SN: Sinh năm.
+ SVVN: Sinh viên Việt Nam.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ SHTD: Sinh hoạt tình dục.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ HSPT: Học sinh phổ thông.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ HSV: Hội sinh viên.
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
...

Post Top Ad