SHNN là gì? Ý nghĩa của từ shnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2020

SHNN là gì? Ý nghĩa của từ shnn

SHNN là gì ?

SHNN là “Sở hữu nhà nước” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SHNN

SHNN có nghĩa “Sở hữu nhà nước”.

SHNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SHNN là “Sở hữu nhà nước”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SHNN:
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ NXB: Nhà xuất bản.
+ CSVC: Cơ sở vật chất.
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ NN: Nhà nước.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ ĐTNN: Đầu tư nước ngoài.
+ SHTT: Sở hữu trí tuệ.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ CSDL: Cơ sở dữ liệu.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ HĐCDGSCS: Hội đồng chức danh giáo sư cơ sở.
+ NMĐ: Nhà máy điện.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
...

Post Top Ad