SKSS là gì? Ý nghĩa của từ skss - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 6 tháng 10, 2020

SKSS là gì? Ý nghĩa của từ skss

SKSS là gì ?

SKSS là “Sức khỏe sinh sản” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SKSS

SKSS có nghĩa “Sức khỏe sinh sản”.

SKSS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SKSS là “Sức khỏe sinh sản”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SKSS:
+ LHS: Lưu học sinh.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ SK: Sức khỏe.
+ SN: Sinh ngày.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ TNSV: Thanh niên sinh viên.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ PHHS: Phụ huynh học sinh.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ SVTN: Sinh viên tình nguyện.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ NCS: Nghiên cứu sinh.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ DHS: Du học sinh.
+ HĐTS: Hội đồng tuyển sinh.
+ GCNSK: Giấy chứng nhận sức khỏe.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ BĐS: Bất động sản.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
...

Post Top Ad