SXH là gì? Ý nghĩa của từ sxh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

SXH là gì? Ý nghĩa của từ sxh

SXH là gì ?

SXH là “Sốt xuất huyết” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ SXH

SXH có nghĩa “Sốt xuất huyết”.

SXH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng SXH là “Sốt xuất huyết”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến SXH:
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ XK: Xuất khẩu.
+ KCX: Khu chế xuất.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ XNK: Xuất nhập khẩu.
+ NXB: Nhà xuất bản.
...

Post Top Ad