TBKTSG là gì? Ý nghĩa của từ tbktsg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

TBKTSG là gì? Ý nghĩa của từ tbktsg

TBKTSG là gì ?

TBKTSG là “Thời báo Kinh tế Sài Gòn” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TBKTSG

TBKTSG có nghĩa “Thời báo Kinh tế Sài Gòn”.

TBKTSG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TBKTSG là “Thời báo Kinh tế Sài Gòn”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TBKTSG:
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ TTBYT: Trang thiết bị y tế.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ PC15: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ.
+ ĐKVN: Điền kinh Việt Nam.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ KKT: Khu kinh tế.
+ KHKD: Kế hoạch kinh doanh.
+ YTẾ: Y tế.
+ KDDV: Kinh doanh dịch vụ.
+ SBD: Số báo danh.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ SG: Sài Gòn.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
+ SGGP: Sài Gòn giải phóng.
...

Post Top Ad