TCBVNTD là gì? Ý nghĩa của từ tcbvntd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

TCBVNTD là gì? Ý nghĩa của từ tcbvntd

TCBVNTD là gì ?

TCBVNTD là “Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TCBVNTD

TCBVNTD có nghĩa “Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng”.

TCBVNTD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCBVNTD là “Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TCBVNTD:
+ QBLTD: Quĩ bảo lãnh tín dụng.
+ BTBNN: Bảo trợ bệnh nhân nghèo.
+ BVTV: Bảo vệ thực vật.
+ BHV: Bảo hành vàng.
+ NTD: Người tiêu dùng.
+ HĐBA: Hội đồng Bảo an.
+ TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
+ MBH: Mũ bảo hiểm.
+ ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm.
+ BT: Bảo trì.
...

Post Top Ad