THCSND là gì? Ý nghĩa của từ thcsnd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 16 tháng 10, 2020

THCSND là gì? Ý nghĩa của từ thcsnd

THCSND là gì ?

THCSND là “Thực hiện chính sách nhà đất” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ THCSND

THCSND có nghĩa “Thực hiện chính sách nhà đất”.

THCSND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THCSND là “Thực hiện chính sách nhà đất”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến THCSND:
+ BVTV: Bảo vệ thực vật.
+ ĐTVHD: Động thực vật hoang dã.
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ BCVT: Bưu chính Viễn thông.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ BC: Bưu chính.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ NXB: Nhà xuất bản.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ QSDĐ: Quyền sử dụng đất.
+ NMĐ: Nhà máy điện.
+ KBNN: Kho bạc Nhà nước.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ GCNQSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ TPCN: Thực phẩm chức năng.
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ TTCP: Thủ tướng Chính phủ.
+ NTK: Nhà thiết kế.
+ TCKT: Tài chính - Kế toán.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ ĐĐ: Động đất.
...

Post Top Ad