TCCS là gì? Ý nghĩa của từ tccs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

TCCS là gì? Ý nghĩa của từ tccs

TCCS là gì ?

TCCS là “Tổ chức cơ sở” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TCCS

TCCS có nghĩa “Tổ chức cơ sở”.

TCCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCCS là “Tổ chức cơ sở”.

Viết tắt TCCS với nghĩa khác:
+ Tạp chí Cộng sản.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TCCS:
+ TCTD: Tổ chức tín dụng.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ TNCS: Thanh niên Cộng sản.
+ SKSS: Sức khỏe sinh sản.
+ CTCC: Công trình công cộng.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ CSDL: Cơ sở dữ liệu.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ ĐTXDCB: Đầu tư xây dựng cơ bản.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ SHTT: Sở hữu trí tuệ.
+ ĐCS: Đảng Cộng sản.
+ CTV: Cộng tác viên.
+ HĐCDGS: Hội đồng chức danh giáo sư.
+ BĐS: Bất động sản.
+ NLS: Nông lâm sản.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ CSVC: Cơ sở vật chất.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ XDCB: Xây dựng cơ bản.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ BTC: Ban tổ chức.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ MTTQVN: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
...

Post Top Ad