THCN là gì? Ý nghĩa của từ thcn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 4 tháng 10, 2020

THCN là gì? Ý nghĩa của từ thcn

THCN là gì ?

THCN là “Trung học chuyên nghiệp” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ THCN

THCN có nghĩa “Trung học chuyên nghiệp”.

THCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THCN là “Trung học chuyên nghiệp”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến THCN:
+ HK: Học kỳ.
+ TTCK: Trung tâm chứng khoán.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ HS: Học sinh.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ TW: Trung ương.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ TTTM: Trung tâm thương mại .
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ ĐHKHTNHN: Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ DHS: Du học sinh.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ TTCN: Trung tâm cai nghiện.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ TNLN: Thanh niên lập nghiệp.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ ĐH: Đại học.
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
...

Post Top Ad