THCS là gì? Ý nghĩa của từ thcs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

THCS là gì? Ý nghĩa của từ thcs

THCS là gì ?

THCS là “Trung học cơ sở” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ THCS

THCS có nghĩa “Trung học cơ sở”.

THCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THCS là “Trung học cơ sở”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến THCS:
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ XDCB: Xây dựng cơ bản.
+ SKHĐT: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ HK: Học kỳ.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ HB: Học bổng.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ ĐHSP: Đại học Sư phạm.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ SĐH: Sau đại học.
...

Post Top Ad