TNCS là gì? Ý nghĩa của từ tncs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Ba, 27 tháng 10, 2020

TNCS là gì? Ý nghĩa của từ tncs

TNCS là gì ?

TNCS là “Thanh niên Cộng sản” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNCS

TNCS có nghĩa “Thanh niên Cộng sản”.

TNCS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNCS là “Thanh niên Cộng sản”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNCS:
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ ĐBTN: Đại biểu thanh niên.
+ NLS: Nông lâm sản.
+ CSVN: Cộng sản Việt Nam.
+ ĐVTTN: Đoàn viên thanh thiếu nhi.
+ TNTP: Thiếu niên Tiền phong.
+ TNXK: Thanh niên xung kích.
+ DCCH: Dân chủ Cộng hòa.
+ TC: Tổng cộng.
+ ĐBTSXB: Đánh bắt thủy sản xa bờ.
+ TNVN: Thanh niên Việt Nam.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ VHGDTTNNĐ: Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ SP: Sản phẩm.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ TNXP: Thanh niên xung phong.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
...

Post Top Ad