THCSNĐ là gì? Ý nghĩa của từ thcsnđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

THCSNĐ là gì? Ý nghĩa của từ thcsnđ

THCSNĐ là gì ?

THCSNĐ là “Thực hiện chính sách nhà đất” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ THCSNĐ

THCSNĐ có nghĩa “Thực hiện chính sách nhà đất”.

THCSNĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THCSNĐ là “Thực hiện chính sách nhà đất”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến THCSNĐ:
+ TPCN: Thực phẩm chức năng.
+ TSDĐ: Tiền sử dụng đất.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ TCKT: Tài chính - Kế toán.
+ VPCP: Văn phòng Chính phủ.
+ TC: Tài chính.
+ SVĐV: Sao Vàng Đất Việt.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ ĐĐ: Động đất.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ ĐTVHD: Động thực vật hoang dã.
+ NXB: Nhà xuất bản.
+ TCKH: Tài chính - Kế hoạch.
+ KBNN: Kho bạc Nhà nước.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ SDĐ: Sử dụng đất.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ BVTV: Bảo vệ thực vật.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ ATVSTP: An toàn vệ sinh thực phẩm.
+ GCNQSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
+ KTNN: Kinh tế nhà nước.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ NCC: Nhà cung cấp.
...

Post Top Ad