THGT là gì? Ý nghĩa của từ thgt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 26 tháng 10, 2020

THGT là gì? Ý nghĩa của từ thgt

THGT là gì ?

THGT là “Tín hiệu giao thông” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ THGT

THGT có nghĩa “Tín hiệu giao thông”.

THGT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THGT là “Tín hiệu giao thông”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến THGT:
+ ATGT: An toàn giao thông.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ THS: Tín hiệu số.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ TCTD: Tổ chức tín dụng.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ GT: Giao thông.
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ SGTVT: Sở Giao thông Vận tải.
+ ĐTLT: Đào tạo liên thông.
+ TNGT: Tai nạn giao thông.
+ CSGT: Cảnh sát giao thông.
+ TTGT: Trật tự giao thông.
+ GTVT: Giao thông vận tải.
+ QBLTD: Quĩ bảo lãnh tín dụng.
+ VT: Viễn thông.
...

Post Top Ad