THPT là gì? Ý nghĩa của từ thpt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Hai, 5 tháng 10, 2020

THPT là gì? Ý nghĩa của từ thpt

THPT là gì ?

THPT là “Trung học phổ thông” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ THPT

THPT có nghĩa “Trung học phổ thông”.

THPT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng THPT là “Trung học phổ thông”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến THPT:
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ HV: Học viên.
+ TTVGT: Trật tự viên giao thông.
+ KHKTHS: Khoa học kỹ thuật hình sự.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ LHS: Lưu học sinh.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ ĐHKTQD: Đại học Kinh tế Quốc dân.
+ TTGT: Trật tự giao thông.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ DTHT: Dạy thêm học thêm.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ TT: Trung tâm.
+ TH: Trung học.
+ BCVT: Bưu chính Viễn thông.
+ ĐHBKTPHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ ĐHDL: Đại học dân lập.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ ĐHHB: Đại học Hồng Bàng.
+ ĐHKHXH: Đại học Khoa học Xã hội.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ ĐHĐN: Đại học Đà Nẵng.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ SGTVT: Sở Giao thông Vận tải.
+ ĐHGTVT: Đại học Giao thông Vận tải.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ CSGT: Cảnh sát giao thông.
+ HCTC: Học chế tín chỉ.
+ ĐHCT: Đại học Cần Thơ.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ TCKH: Tạp chí khoa học.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ ĐHKH: Đại học Khoa học.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
...

Post Top Ad