TTBVQTG là gì? Ý nghĩa của từ ttbvqtg - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

TTBVQTG là gì? Ý nghĩa của từ ttbvqtg

TTBVQTG là gì ?

TTBVQTG là “Trung tâm bảo vệ quyền tác giả” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTBVQTG

TTBVQTG có nghĩa “Trung tâm bảo vệ quyền tác giả”.

TTBVQTG là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTBVQTG là “Trung tâm bảo vệ quyền tác giả”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTBVQTG:
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương .
+ MBH: Mũ bảo hiểm.
+ BTBNN: Bảo trợ bệnh nhân nghèo.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ BHV: Bảo hành vàng.
+ CTV: Cộng tác viên.
+ VS: Vệ sinh.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ TTNN: Trung tâm ngoại ngữ.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ ĐTB: Điểm trung bình.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ TTDD: Trung tâm dinh dưỡng.
+ GCQ: Giấy chủ quyền.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ QSDĐ: Quyền sử dụng đất.
+ GCNQSD: Giấy chứng nhận quyền sử dụng.
+ TT: Trung tâm.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
...

Post Top Ad