TTTH là gì? Ý nghĩa của từ ttth - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

TTTH là gì? Ý nghĩa của từ ttth

TTTH là gì ?

TTTH là “Trung tâm tin học” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTTH

TTTH có nghĩa “Trung tâm tin học”.

TTTH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTTH là “Trung tâm tin học”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTTH:
+ KHKT: Khoa học kỹ thuật.
+ THDL: Trung học dân lập.
+ TH: Trung học.
+ ĐHCN: Đại học Công nghiệp.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ ĐHĐD: Đại học Đông Dương.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ HSGQG: Học sinh giỏi quốc gia.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ DVTT: Dịch vụ thông tin.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ ĐHĐCQT: Đại học đẳng cấp quốc tế.
+ ĐHCĐ: Đại học Công đoàn.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ VHNT: Văn học Nghệ thuật.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ TT: Trung tâm.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ SVHS: Sinh viên học sinh.
+ TTDD: Trung tâm dinh dưỡng.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ ĐHKT: Đại học Kỹ thuật.
+ TTDVVL: Trung tâm dịch vụ việc làm.
+ KHXH: Khoa học xã hội.
+ KHKTHN: Khoa học kỹ thuật hạt nhân.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ HS: Học sinh.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ HSSV: Học sinh sinh viên.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ DHS: Du học sinh.
+ ĐHKHTN: Đại học Khoa học Tự nhiên.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ HV: Học viên.
+ SVNCKH: Sinh viên nghiên cứu khoa học.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
...

Post Top Ad