TTCN là gì? Ý nghĩa của từ ttcn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

TTCN là gì? Ý nghĩa của từ ttcn

TTCN là gì ?

TTCN là “Thị trường chuyển nhượng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTCN

TTCN có nghĩa “Thị trường chuyển nhượng”.

TTCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTCN là “Thị trường chuyển nhượng”.

Viết tắt TTCN với nghĩa khác:
+ Tuổi trẻ Chủ nhật.
+ Trung tâm cai nghiện.
+ Tiểu thủ công nghiệp.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTCN:
+ PCTHCS: Phổ cập trung học cơ sở.
+ BC: Bán công.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ TNS: Tu nghiệp sinh.
+ CATP: Công an thành phố.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
+ TMV: Công ty ôtô Toyota Việt Nam.
+ CAHN: Công an Hà Nội.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ TTG: Thủ tướng.
+ TTCK: Thị trường chứng khoán.
+ TNMT: Tài nguyên Môi trường.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ XHCN: Xã hội chủ nghĩa.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ SNN: Sở Nông nghiệp.
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ HSBC: Học sinh bán công.
+ MT: Môi trường.
+ CNV: Công nhân viên.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ PTTT: Phát triển trẻ thơ.
+ TNDN: Thu nhập doanh nghiệp.
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ TNĐT: Thoát nước đô thị.
+ CK: Chuyển khoản.
+ DCCH: Dân chủ Cộng hòa.
+ CTXH: Công tác xã hội.
+ TTNN: Trung tâm ngoại ngữ.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ NCL: Ngoài công lập.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ TT: Thị trường.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ QLTT: Quản lý thị trường.
...

Post Top Ad