TTNN là gì? Ý nghĩa của từ ttnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

TTNN là gì? Ý nghĩa của từ ttnn

TTNN là gì ?

TTNN là “Trung tâm ngoại ngữ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTNN

TTNN có nghĩa “Trung tâm ngoại ngữ”.

TTNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTNN là “Trung tâm ngoại ngữ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTNN:
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ GĐT: Gạch Đồng Tâm.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ KQT: Không quan tâm.
+ SĐTLA: Sơn Đồng Tâm Long An.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ ĐTB: Điểm trung bình.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ TQ: Trung Quốc.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ TH: Trung học.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ NN: Ngoại ngữ.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
...

Post Top Ad