UBKT là gì? Ý nghĩa của từ ubkt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2020

UBKT là gì? Ý nghĩa của từ ubkt

UBKT là gì ?

UBKT là “Uỷ ban Kiểm tra” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ UBKT

UBKT có nghĩa “Uỷ ban Kiểm tra”.

UBKT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UBKT là “Uỷ ban Kiểm tra”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UBKT:
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ BGK: Ban giám khảo.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ CSĐTTP: Cảnh sát điều tra tội phạm.
+ PC16: Phòng Cảnh sát điều tra.
+ UBMTTQ: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ BKS: Ban kiểm soát.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ UVBCH: Ủy viên ban chấp hành.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
...

Post Top Ad