UBCKNN là gì? Ý nghĩa của từ ubcknn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

UBCKNN là gì? Ý nghĩa của từ ubcknn

UBCKNN là gì ?

UBCKNN là “Ủy ban Chứng khoán Nhà nước” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ UBCKNN

UBCKNN có nghĩa “Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

UBCKNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UBCKNN là “Ủy ban Chứng khoán Nhà nước”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UBCKNN:
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ ĐHN: Đồng hồ nước.
+ KDNPN: Kinh doanh nhà Phú Nhuận.
+ NXB: Nhà xuất bản.
+ UV: Ủy viên.
+ SHNN: Sở hữu nhà nước.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ GCNKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ GCMND: Giấy chứng minh nhân dân.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ NN: Nhà nước.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ BQL: Ban quản lý.
+ GCNQSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ CTCK: Công ty chứng khoán.
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ GKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ PCC: Phòng công chứng.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ BCĐQG: Ban chỉ đạo Quốc gia.
...

Post Top Ad