UBMTTQ là gì? Ý nghĩa của từ ubmttq - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

UBMTTQ là gì? Ý nghĩa của từ ubmttq

UBMTTQ là gì ?

UBMTTQ là “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ UBMTTQ

UBMTTQ có nghĩa “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc”.

UBMTTQ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng UBMTTQ là “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến UBMTTQ:
+ THCB: Trung học chuyên ban.
+ HLTTQG: Huấn luyện thể thao quốc gia.
+ UBTVQH: Ủy ban thường vụ Quốc hội.
+ VĐVQG: Vận động viên Quốc gia.
+ NQD: Ngoài quốc doanh.
+ HLQG: Huấn luyện quốc gia.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ TCTD: Tổ chức tín dụng.
+ HQ: Hàn Quốc.
+ BGK: Ban giám khảo.
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ UBMTTQVN: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
+ BQLDA: Ban quản lý dự án.
+ MTTQ: Mặt trận Tổ quốc.
+ BCĐTS: Ban chỉ đạo tuyển sinh.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ MT: Mặt trận.
+ TQ: Trung Quốc.
+ LHQ: Liên Hiệp Quốc.
+ UBKT: Uỷ ban Kiểm tra.
+ ĐHQGHN: Đại học Quốc gia Hà Nội.
+ NHTQ: Ngân hàng Trung Quốc.
+ BKS: Ban kiểm soát.
+ ĐBQH: Đại biểu Quốc hội.
+ BCHTW: Ban chỉ huy Trung ương.
+ THQG: Thương hiệu quốc gia.
+ BTC: Ban tổ chức.
+ BTS: Ban tuyển sinh.
+ VĐQG: Vô địch Quốc gia.
+ BHL: Ban huấn luyện.
...

Post Top Ad