VKSND là gì? Ý nghĩa của từ vksnd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

VKSND là gì? Ý nghĩa của từ vksnd

VKSND là gì ?

VKSND là “Viện kiểm sát nhân dân” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VKSND

VKSND có nghĩa “Viện kiểm sát nhân dân”.

VKSND là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VKSND là “Viện kiểm sát nhân dân”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VKSND:
+ CSPCTPMT: Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy.
+ CNV: Công nhân viên.
+ CNTN: Cử nhân tài năng.
+ CSCĐ: Cảnh sát cơ động.
+ CSHS: Cảnh sát hình sự.
+ ND: Nhân dân.
+ CSĐN: Cảnh sát đặc nhiệm.
+ CSĐT: Cảnh sát điều tra.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ CSDC: Cảnh sát dã chiến.
+ NKBV: Nhiễm khuẩn bệnh viện.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ CSKV: Cảnh sát khu vực.
+ KTQD: Kinh tế Quốc dân.
+ ĐHN: Điện hạt nhân.
+ CNVC: Công nhân viên chức.
+ UBNDTP: Ủy ban nhân dân Thành phố.
+ BKS: Biển kiểm soát.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ DD: Dân dụng.
+ CSĐTTP: Cảnh sát điều tra tội phạm.
+ CHDCND: Cộng hòa Dân chủ Nhân dân.
+ KĐCL: Kiểm định chất lượng.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ HNGĐ: Hôn nhân gia đình.
+ KĐCLGD: Kiểm định chất lượng giáo dục.
+ CSGT: Cảnh sát giao thông.
+ BKS: Ban kiểm soát.
+ HND: Hội nông dân.
+ CSKT: Cảnh sát kinh tế.
+ NV: Nhân viên.
...

Post Top Ad