XDCB là gì? Ý nghĩa của từ xdcb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Năm, 29 tháng 10, 2020

XDCB là gì? Ý nghĩa của từ xdcb

XDCB là gì ?

XDCB là “Xây dựng cơ bản” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ XDCB

XDCB có nghĩa “Xây dựng cơ bản”.

XDCB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XDCB là “Xây dựng cơ bản”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XDCB:
+ QCDCCS: Quy chế dân chủ cơ sở.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ CSĐTLX: Cơ sở đào tạo lái xe.
+ ĐTXDCB: Đầu tư xây dựng cơ bản.
+ CSĐT: Cơ sở đào tạo.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ NXB: Nhà xuất bản.
+ CQĐT: Cơ quan điều tra.
+ XD: Xây dựng.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ CPXD: Cấp phép xây dựng.
...

Post Top Ad