VPCP là gì? Ý nghĩa của từ vpcp - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

VPCP là gì? Ý nghĩa của từ vpcp

VPCP là gì ?

VPCP là “Văn phòng Chính phủ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ VPCP

VPCP có nghĩa “Văn phòng Chính phủ”.

VPCP là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng VPCP là “Văn phòng Chính phủ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến VPCP:
+ HQHP: Hải quan Hải Phòng.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ BP: Biên phòng.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên .
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ TCKH: Tài chính - Kế hoạch.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ PCLBMN: Phòng chống lụt bão miền Nam.
+ TC: Tài chính.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ VPĐD: Văn phòng đại diện.
+ NHCSXH: Ngân hàng Chính sách xã hội .
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
...

Post Top Ad