XKLĐ là gì? Ý nghĩa của từ xklđ - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 3 tháng 10, 2020

XKLĐ là gì? Ý nghĩa của từ xklđ

XKLĐ là gì ?

XKLĐ là “Xuất khẩu lao động” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ XKLĐ

XKLĐ có nghĩa “Xuất khẩu lao động”.

XKLĐ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XKLĐ là “Xuất khẩu lao động”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XKLĐ:
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ ĐĐ: Động đất.
+ ĐKHK: Đăng ký hộ khẩu.
+ TNK: Thuế nhập khẩu.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ KCX: Khu chế xuất.
+ TTBĐS: Thị trường bất động sản.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ CĐV: Cổ động viên.
+ LLLĐ: Lực lượng lao động.
+ SX: Sản xuất.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ HĐLĐ: Hợp đồng lao động.
+ ĐTDĐ: Điện thoại di động.
+ NXB: Nhà xuất bản.
...

Post Top Ad