XK là gì? Ý nghĩa của từ xk - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 18 tháng 10, 2020

XK là gì? Ý nghĩa của từ xk

XK là gì ?

XK là “Xuất khẩu” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ XK

XK có nghĩa “Xuất khẩu”.

XK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng XK là “Xuất khẩu”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến XK:
+ KCX: Khu chế xuất.
+ ĐKHK: Đăng ký hộ khẩu.
+ CSSX: Cơ sở sản xuất.
+ CPSXTM: Cổ phần sản xuất thương mại.
+ XNK: Xuất nhập khẩu.
+ SXH: Sốt xuất huyết.
+ HKTT: Hộ khẩu thường trú.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
...

Post Top Ad