BCHQS là gì? Ý nghĩa của từ bchqs - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2020

BCHQS là gì? Ý nghĩa của từ bchqs

BCHQS là gì ?

BCHQS là “Bộ chỉ huy quân sự” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ BCHQS

BCHQS có nghĩa “Bộ chỉ huy quân sự”.

BCHQS là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng BCHQS là “Bộ chỉ huy quân sự”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến BCHQS:
+ QĐND: Quân đội nhân dân.
+ QCHQ: Quân chủng Hải quân.
+ LSQ: Lãnh sự quán.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ BCHCD: Ban chỉ huy chiến dịch.
+ PS: Phóng sự.
+ CBQLGD: Cán bộ quản lý giáo dục.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ BCĐĐMĐH: Ban chỉ đạo đổi mới đại học.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ HCĐ: Huy chương đồng.
+ BXL: Bộ xử lý.
+ BT: Bộ trưởng.
+ BGD: Bộ Giáo dục.
+ HCV: Huy chương vàng.
+ HCB: Huy chương bạc.
...

Post Top Ad