NHTƯ là gì? Ý nghĩa của từ nhtư - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

NHTƯ là gì? Ý nghĩa của từ nhtư

NHTƯ là gì ?

NHTƯ là “Ngân hàng Trung ương” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NHTƯ

NHTƯ có nghĩa “Ngân hàng Trung ương”.

NHTƯ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NHTƯ là “Ngân hàng Trung ương”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NHTƯ:
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ TTBDVH: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa.
+ TTDVVL: Trung tâm dịch vụ việc làm.
+ NHNNPTNT: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ NHCTCN: Ngân hàng Công thương Chi nhánh.
+ ĐHHVN: Đại học Hàng hải Việt Nam.
+ HKDDVN: Hàng không dân dụng Việt Nam.
+ HVNCL: Hàng Việt Nam chất lượng.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ HVNCLC: Hàng Việt Nam chất lượng cao.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ TTBVQTG: Trung tâm bảo vệ quyền tác giả.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ NHNT: Ngân hàng Ngoại thương.
+ NH: Ngân hàng.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ NHCTVN: Ngân hàng Công thương Việt Nam.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ TH: Trung học.
+ NHĐA: Ngân hàng Đông Á.
...

Post Top Ad