NTD là gì? Ý nghĩa của từ ntd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

NTD là gì? Ý nghĩa của từ ntd

NTD là gì ?

NTD là “Nhà tuyển dụng” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NTD

NTD có nghĩa “Nhà tuyển dụng”.

NTD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NTD là “Nhà tuyển dụng”.

Viết tắt NTD với nghĩa khác:
+ Người tiêu dùng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NTD:
+ NMĐ: Nhà máy điện.
+ TCTD: Tổ chức tín dụng.
+ SDĐNN: Sử dụng đất nông nghiệp.
+ NHNN: Ngân hàng Nhà nước.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
+ GCNQSD: Giấy chứng nhận quyền sử dụng.
+ NXBVHTT: Nhà xuất bản Văn hóa Thông tin.
+ GCNQSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ HKDD: Hàng không dân dụng.
+ QSD: Quyền sử dụng.
+ TCBVNTD: Tiêu chuẩn bảo vệ người tiêu dùng.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam.
+ NXBQĐND: Nhà xuất bản Quân đội nhân dân.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ NN: Nhà nước.
+ DD: Dân dụng.
+ TSDĐ: Tiền sử dụng đất.
+ DT: Dự tuyển.
+ DTQG: Đội tuyển quốc gia.
+ NLĐ: Người lao động.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ HNV: Hội Nhà văn.
...

Post Top Ad