NXBGD là gì? Ý nghĩa của từ nxbgd - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

NXBGD là gì? Ý nghĩa của từ nxbgd

NXBGD là gì ?

NXBGD là “Nhà xuất bản Giáo dục” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ NXBGD

NXBGD có nghĩa “Nhà xuất bản Giáo dục”.

NXBGD là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng NXBGD là “Nhà xuất bản Giáo dục”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến NXBGD:
+ GDTX: Giáo dục thường xuyên.
+ SHTD: Sinh hoạt tình dục.
+ XKLĐ: Xuất khẩu lao động.
+ KCX: Khu chế xuất.
+ XNK: Xuất nhập khẩu.
+ NTD: Nhà tuyển dụng.
+ NXB: Nhà xuất bản.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ GSTSKH: Giáo sư Tiến sỹ Khoa học.
+ NXBKHXH: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.
+ TDTTQG: Thể dục thể thao Quốc gia.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ PGHH: Phật giáo Hòa Hảo.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ TCNN: Tài chính nhà nước.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ GDĐT: Giáo dục & Đào tạo.
+ KDN: Kinh doanh nhà.
+ VHGDTNTN: Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên.
+ SGD: Sở giáo dục.
+ NTK: Nhà thiết kế.
+ BGD: Bộ Giáo dục.
+ LTQĐTD: Lây truyền qua đường tình dục.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ UBTDTT: Ủy ban Thể dục Thể thao.
+ GS: Giáo sư.
+ NSNN: Ngân sách Nhà nước.
+ NHNNVN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
+ NN: Nhà nước.
+ NMĐ: Nhà máy điện.
+ XDCB: Xây dựng cơ bản.
...

Post Top Ad