PCLBTƯ là gì? Ý nghĩa của từ pclbtư - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

PCLBTƯ là gì? Ý nghĩa của từ pclbtư

PCLBTƯ là gì ?

PCLBTƯ là “Phòng chống lụt bão Trung ương” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PCLBTƯ

PCLBTƯ có nghĩa “Phòng chống lụt bão Trung ương”.

PCLBTƯ là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCLBTƯ là “Phòng chống lụt bão Trung ương”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PCLBTƯ:
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ PC16: Phòng Cảnh sát điều tra.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ TTDD: Trung tâm dinh dưỡng.
+ TTYT: Trung tâm y tế.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ PCTPCNC: Phòng chống tội phạm công nghệ cao.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ TTDVVL: Trung tâm dịch vụ việc làm.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ HQHP: Hải quan Hải Phòng.
+ PCBL: Phòng chống bão lụt.
+ PCCC: Phòng cháy chữa cháy.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ PTN: Phòng thí nghiệm.
+ TTCN: Trung tâm cai nghiện.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ TT: Trung tâm.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
...

Post Top Ad