PCTPCNC là gì? Ý nghĩa của từ pctpcnc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

PCTPCNC là gì? Ý nghĩa của từ pctpcnc

PCTPCNC là gì ?

PCTPCNC là “Phòng chống tội phạm công nghệ cao” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ PCTPCNC

PCTPCNC có nghĩa “Phòng chống tội phạm công nghệ cao”.

PCTPCNC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng PCTPCNC là “Phòng chống tội phạm công nghệ cao”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến PCTPCNC:
+ SPKT: Sư phạm kỹ thuật.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ CBCNV: Cán bộ công nhân viên.
+ HQHP: Hải quan Hải Phòng.
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ VKSNDTC: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
+ YTDP: Y tế Dự phòng.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ NCL: Ngoài công lập.
+ LCT: Luật công ty.
+ CTTNHH: Công ty trách nhiệm hữu hạn.
+ KSNDTC: Kiểm sát nhân dân tối cao.
+ KCN: Khu công nghiệp.
+ PC16: Phòng Cảnh sát điều tra.
+ SP: Sư phạm.
+ PTN: Phòng thí nghiệm.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ CAND: Công an nhân dân.
+ CSĐTTP: Cảnh sát điều tra tội phạm.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ PC14: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ ĐMN: Đá mỹ nghệ.
+ CSĐTTPMT: Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy.
+ CSVL: Cao su Việt - Lào.
...

Post Top Ad