TC là gì? Ý nghĩa của từ tc - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

TC là gì? Ý nghĩa của từ tc

TC là gì ?

TC là “Tài chính” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TC

TC có nghĩa “Tài chính”.

TC là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TC là “Tài chính”.

Viết tắt TC với nghĩa khác:
+ Tổng cộng.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TC:
+ TTK: Tổng thư ký.
+ CHND: Cộng hòa Nhân dân.
+ TCCS: Tạp chí Cộng sản.
+ TCTTMSG: Tổng công ty Thương mại Sài Gòn.
+ CHDC: Cộng hòa Dân chủ.
+ CT: Chính trị.
+ TNCS: Thanh niên Cộng sản.
+ DCCH: Dân chủ Cộng hòa.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ CHLB: Cộng hòa Liên bang.
+ TTCP: Thanh tra Chính phủ.
+ ĐCSVN: Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ TCDL: Tổng cục Du lịch.
+ CTTC: Cho thuê tài chính.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ TNMT: Tài nguyên Môi trường.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ CTV: Cộng tác viên.
+ TCHQ: Tổng cục Hải quan.
+ HTCĐ: Học tập cộng đồng.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
...

Post Top Ad