TCCN là gì? Ý nghĩa của từ tccn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

TCCN là gì? Ý nghĩa của từ tccn

TCCN là gì ?

TCCN là “Trung cấp chuyên nghiệp” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TCCN

TCCN có nghĩa “Trung cấp chuyên nghiệp”.

TCCN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCCN là “Trung cấp chuyên nghiệp”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TCCN:
+ DNVN: Doanh nghiệp Việt Nam.
+ NCC: Nhà cung cấp.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ DN: Doanh nghiệp.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
+ HTXDVNN: Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp.
+ XN: Xí nghiệp.
+ BHĐC: Bán hàng đa cấp.
+ TTCN: Trung tâm cai nghiện.
+ TTGDCK: Trung tâm giao dịch chứng khoán.
+ NHNNO: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước.
+ DNVVN: Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
+ TTNN: Trung tâm ngoại ngữ.
+ CV: Chuyên viên.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ BCĐPCTNTƯ: Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ KDHĐC: Kinh doanh hàng đa cấp.
+ TTDD: Trung tâm dinh dưỡng.
+ NHNOVN: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
+ TNĐH: Tốt nghiệp đại học.
+ CPXD: Cấp phép xây dựng.
+ TTCK: Trung tâm chứng khoán.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
...

Post Top Ad