TCKH là gì? Ý nghĩa của từ tckh - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2020

TCKH là gì? Ý nghĩa của từ tckh

TCKH là gì ?

TCKH là “Tài chính - Kế hoạch” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TCKH

TCKH có nghĩa “Tài chính - Kế hoạch”.

TCKH là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCKH là “Tài chính - Kế hoạch”.

Viết tắt TCKH với nghĩa khác:
+ Tạp chí khoa học.
+ Trái cây không hạt.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TCKH:
+ TNMT: Tài nguyên Môi trường.
+ CTTC: Cho thuê tài chính.
+ ĐHCLC: Đại học chất lượng cao.
+ ĐHBK: Đại học Bách khoa.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ SV–HS: Sinh viên học sinh.
+ KS: Không sao.
+ HVCH: Học viên cao học.
+ TSKH: Tiến sỹ khoa học.
+ BCVT: Bưu chính Viễn thông.
+ NCKH: Nghiên cứu khoa học.
+ HVNH: Học viện Ngân hàng.
+ HSGQT: Học sinh giỏi quốc tế.
+ CCHC: Cải cách hành chính.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ ĐKĐT: Điện kế điện tử.
+ ĐVHT: Đơn vị học trình.
+ KHKTNN: Khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
+ HKHKTVN: Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam.
+ PCBTH: Phổ cập bậc trung học.
+ SĐH: Sau đại học.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ TPCĐ: Trái phiếu chuyển đổi.
+ PCTH: Phổ cập tiểu học.
+ ĐHNT: Đại học Nha Trang.
+ ĐHCN: Đại học Công nghệ.
+ HVKHQS: Học viện Khoa học Quân sự.
+ HKHKT: Hội khoa học kỹ thuật.
+ ĐHBKHCM: Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
+ GDĐH: Giáo dục đại học.
+ HVANND: Học viện An ninh Nhân dân.
+ ĐHQG: Đại học Quốc gia.
+ CNTN: Cử nhân tài năng.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
...

Post Top Ad