TCMN là gì? Ý nghĩa của từ tcmn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

TCMN là gì? Ý nghĩa của từ tcmn

TCMN là gì ?

TCMN là “Thủ công mỹ nghệ” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TCMN

TCMN có nghĩa “Thủ công mỹ nghệ”.

TCMN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCMN là “Thủ công mỹ nghệ”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TCMN:
+ SKHCNMT: Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường.
+ SKHCN: Sở Khoa học Công nghệ.
+ CNSH: Công nghệ sinh học.
+ KHCN: Khoa học công nghệ.
+ CVPM: Công viên phần mềm.
+ LCT: Luật công ty.
+ CBCC: Cán bộ công chức.
+ CNTT: Công nghệ thông tin.
+ NHCTHP: Ngân hàng Công thương Hải Phòng.
+ CTCC: Công trình công cộng.
+ CT: Công ty.
+ HĐNT: Hội đồng nghệ thuật.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ TTG: Thủ tướng.
+ TCN: Trước công nguyên.
+ : Thủ Đức.
+ NTBD: Nghệ thuật biểu diễn.
+ CNKT: Công nhân kỹ thuật.
+ CTCP: Công ty cổ phần.
+ DHKTCN: Đại học Kỹ thuật Công nghệ.
+ CSPK: Công suất phản kháng.
+ NCL: Ngoài công lập.
...

Post Top Ad