TCNN là gì? Ý nghĩa của từ tcnn - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Chủ Nhật, 8 tháng 11, 2020

TCNN là gì? Ý nghĩa của từ tcnn

TCNN là gì ?

TCNN là “Tài chính nhà nước” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TCNN

TCNN có nghĩa “Tài chính nhà nước”.

TCNN là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TCNN là “Tài chính nhà nước”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TCNN:
+ TNMT: Tài nguyên Môi trường.
+ NHTMNN: Ngân hàng thương mại Nhà nước.
+ HĐCDGSNN: Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước.
+ TNĐT: Thoát nước đô thị.
+ NVH: Nhà văn hóa.
+ KBNN: Kho bạc Nhà nước.
+ CCHC: Cải cách hành chính.
+ NXBTN: Nhà xuất bản Tự nhiên.
+ NĐT: Nhà đầu tư.
+ UVBCT: Ủy viên Bộ chính trị.
+ CTCN: Công ty cấp nước.
+ TNTN: Tài nguyên thiên nhiên.
+ TC: Tài chính.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ HĐTT: Hội đồng trọng tài.
+ ĐTNN: Đầu tư nước ngoài.
+ TK: Tài khoản.
+ CSXH: Chính sách xã hội.
+ CSQLHC: Cảnh sát quản lý hành chính.
+ CT: Chính trị.
+ NN: Nhà nước.
+ NXB: Nhà xuất bản.
+ NMĐ: Nhà máy điện.
+ THCSND: Thực hiện chính sách nhà đất.
+ TCKH: Tài chính - Kế hoạch.
+ NVHTN: Nhà Văn hóa Thanh niên.
+ HNV: Hội Nhà văn.
+ CTTC: Cho thuê tài chính.
+ NXBGD: Nhà xuất bản Giáo dục.
+ THCSNĐ: Thực hiện chính sách nhà đất.
...

Post Top Ad