TNGT là gì? Ý nghĩa của từ tngt - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TNGT là gì? Ý nghĩa của từ tngt

TNGT là gì ?

TNGT là “Tai nạn giao thông” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TNGT

TNGT có nghĩa “Tai nạn giao thông”.

TNGT là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TNGT là “Tai nạn giao thông”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TNGT:
+ PTTH: Phổ thông trung học.
+ HVBCVT: Học viện Bưu chính Viễn thông.
+ VT: Viễn thông.
+ PCTN: Phòng chống tệ nạn.
+ GĐTT: Giám đốc thông tin.
+ THGT: Tín hiệu giao thông.
+ VHTT: Văn hóa Thông tin.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ DVTT: Dịch vụ thông tin.
+ PCTNXH: Phòng chống tệ nạn xã hội.
+ HVCNBCVT: Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.
+ PCBLTKCN: Phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn.
+ GT: Giao thông.
+ TKCN: Tìm kiếm cứu nạn.
+ BBCVT: Bộ Bưu chính Viễn thông.
+ TTLT: Thông tư liên tịch.
+ TNXH: Tệ nạn xã hội.
+ THPT: Trung học phổ thông.
...

Post Top Ad