TTCK là gì? Ý nghĩa của từ ttck - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

TTCK là gì? Ý nghĩa của từ ttck

TTCK là gì ?

TTCK là “Trung tâm chứng khoán” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTCK

TTCK có nghĩa “Trung tâm chứng khoán”.

TTCK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTCK là “Trung tâm chứng khoán”.

Viết tắt TTCK với nghĩa khác:
+ Thị trường chứng khoán.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTCK:
+ ĐCSTQ: Đảng Cộng sản Trung Quốc.
+ GCN: Giấy chứng nhận.
+ DAGTĐT: Dự án giao thông đô thị.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ TTTH: Trung tâm tin học.
+ TTHTCĐ: Trung tâm học tập cộng đồng.
+ NHTQ: Nhập hàng Trung Quốc.
+ TCCN: Trung cấp chuyên nghiệp.
+ THCS: Trung học cơ sở.
+ NHTƯ: Ngân hàng Trung ương.
+ TNĐT: Thoát nước đô thị.
+ PCGDBTH: Phổ cập giáo dục bậc trung học.
+ GCNKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ SGTT: Sài Gòn Tiếp Thị.
+ TTDD: Trung tâm dinh dưỡng.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ TNMT: Tài nguyên Môi trường.
+ TT: Trung tâm.
+ MT: Môi trường.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ TTCN: Thị trường chuyển nhượng.
+ GCNSK: Giấy chứng nhận sức khỏe.
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ KĐT: Khu đô thị.
+ NCTT: Nghiên cứu thị trường.
+ GĐTLA: Gạch Đồng Tâm Long An.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ TTTM: Trung tâm thương mại.
+ KĐTNTL: Khu đô thị Nam Thăng Long.
...

Post Top Ad