TTĐB là gì? Ý nghĩa của từ ttđb - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Sáu, 13 tháng 11, 2020

TTĐB là gì? Ý nghĩa của từ ttđb

TTĐB là gì ?

TTĐB là “Tiêu thụ đặc biệt (thuế)” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTĐB

TTĐB có nghĩa “Tiêu thụ đặc biệt (thuế)”.

TTĐB là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTĐB là “Tiêu thụ đặc biệt (thuế)”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTĐB:
+ TTTON: Thụ tinh trong ống nghiệm.
+ CSĐN: Cảnh sát đặc nhiệm.
+ GPLHĐB: Giấy phép lưu hành đặc biệt.
+ NTD: Người tiêu dùng.
...

Post Top Ad