TTGDCK là gì? Ý nghĩa của từ ttgdck - Từ Điển Viết Tắt

Post Top Ad

Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2020

TTGDCK là gì? Ý nghĩa của từ ttgdck

TTGDCK là gì ?

TTGDCK là “Trung tâm giao dịch chứng khoán” trong tiếng Việt.

Ý nghĩa của từ TTGDCK

TTGDCK có nghĩa “Trung tâm giao dịch chứng khoán”.

TTGDCK là viết tắt của từ gì ?

Cụm từ được viết tắt bằng TTGDCK là “Trung tâm giao dịch chứng khoán”.

Gợi ý viết tắt liên quan đến TTGDCK:
+ KQT: Không quan tâm.
+ TTDD: Trung tâm dinh dưỡng.
+ GCNQSH: Giấy chứng nhận quyền sở hữu.
+ THCN: Trung học chuyên nghiệp.
+ KDĐV: Kiểm dịch động vật.
+ PCLBTƯ: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ UBCKNN: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
+ GCNSK: Giấy chứng nhận sức khỏe.
+ DVTMCM: Dịch vụ thương mại Cà Mau.
+ TTDV: Trung tâm dịch vụ.
+ TTBDVHNG: Trung tâm bồi dưỡng văn hóa ngoài giờ.
+ CNQSDĐ: Chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ SGTVT: Sở Giao thông Vận tải.
+ GCNQSHNƠ: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở.
+ CTCK: Công ty chứng khoán.
+ TTGDTX: Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
+ TTHTSV: Trung tâm hỗ trợ sinh viên.
+ PCLBTW: Phòng chống lụt bão Trung ương.
+ TTYTDP: Trung tâm y tế dự phòng.
+ GCNKQT: Giấy chứng nhận kết quả thi.
+ THPT: Trung học phổ thông.
+ TQ: Trung Quốc.
+ GCNQSDĐ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
+ GTCC: Giao thông công chánh.
+ TTĐM: Trung tâm điện máy.
+ GCNQSDĐƠ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở.
+ GCNQSHN: Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
+ DVTT: Dịch vụ trực tuyến.
+ TCN: Trung cấp nghề.
+ PCGDTHCS: Phổ cập giáo dục trung học cơ sở.
+ TTVH: Trung tâm văn hóa.
+ NHTW: Ngân hàng Trung ương.
+ TTCK: Thị trường chứng khoán.
+ CMND: Chứng minh nhân dân.
+ BCHTƯ: Ban chỉ huy Trung ương.
...

Post Top Ad